Sửa đơn hàng

Bạn có thể sửa đơn hàng trước khi được: Xác Nhận Đơn Hàng: tức là Trạng Thái đơn hàng của bạn chưa được chuyển sang trạng thái Đang Chuẩn Bị Hàng. Từ lúc Chăm Sóc Khách Hàng xác nhận đơn hàng của bạn trở đi, bạn không thể sử dụng tính năng Sửa Đơn Hàng nữa.

Trường hợp bạn thật sự cần Sửa đơn hàng, vui lòng gọi 0943 668 079 gặp bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.

Loading...